Javna ustanova Muzej Tešanj osnovana je 30.07.2009. godine Odlukom Općinskog vijeća Tešanj, i pripada grupi općih muzeja. Nakon osnivanja poduzete su sve potrebne aktivnosti kojima je muzej aprila 2011. godine, Rješenjem Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona ispunio uslove za početak rada i obavljanja muzejske djelatnosti. Djelatnost muzeja je zasnovana na zaštiti kulturno-historijske i prirodne baštine tešanjskog kraja, kao i na prikupljanju, obradi, čuvanju i zaštiti muzejske građe te njenom prezentiranju javnosti putem stalnih i povremenih izložbi. Sjedište muzeja je u zgradi Doma kulture na adresi kralja Tvrtka br. 1., u kojem se nalazi administracija, depo, fototeka i muzejska biblioteka. Trenuto ne posjeduje vlastitu zgradu, a svoju djelatnost obavlja u tri depandansa: stari grad Tešanj, Eminagića konak i nekropola stećaka na Vukovu. Prikupljeni muzejski materijal je razvrstan po zbirkama koje su smještene u depandansima. Do sada su formirane četiri zbirke: arheološka, historijska, etnološka i numizmatička. Arheološku zbirku čine predmeti nastali do kraja srednjeg vijeka. Najvećim dijelom iskopani su na starom gradu Tešnju 80-ih godina prošlog stoljeća, pod vodstvom struče ekipe iz Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine. Pored ovih predmeta čine je i arheološki predmeti nabavljeni otkupom. Historijsku zbirku čine kulturno-historijski predmeti prikupljeni na području naše opštine iz novog vijeka i savremenog doba. U ovoj zbirci je formirana orijentalna zbirka i zbirka plakata kao podzbirke. Etnološku zbirku čine predmeti materijalne i duhovne kulture prikupljeni s područja opštine Tešanj. Numizmatičku zbirku čini mnoštvo novca od antike do savremenog doba koji su najvećim dijelom nabavljeni otkupom.  

Pored direktora, muzej ima zaposlena dva kustosa historičara, jednog vodiča kroz zbirku i domara.

Muzej Tešanj daje značajan doprinos u kulturnom i turističkom životu grada Tešnja. Ostvaruje saradnju s muzejskim i drugim kulturnim institucijama u zemlji i susjedstvu.