U periodu 4.11 – 13.11. 2017. godine obavljen je nastavak  arheoloških iskopavanja na lokalitetu Grič –Hrvatinovići. U navedenom periodu otvorene su i istražene još četiri arheološke sonde. Ukupna površina novoistraženog prostora iznosi oko 28 m² (sonda 1-  8x2 m², sonda 2- 2x1 m², sonda 3-      2x1 m² i sonda 4- 3x2,5 m²). Kao i prethodno iskopavanje i ovo  je vodio MA Aleksandar Jašarević, arheolog Muzeja grada Doboja. Za nadzor nad procesom bila je zadužena Bernarda Teklić, arheolog Zavoda za očuvanje spomenika FBiH.

Probne sonde 1.,2. i 3. iskopane su na samom vrhu Griča i osim potvrde boravka  čovjeka na ovom lokalitetu, nisu dale značajnija arheološka otkrića. Glavni razlog tome je jako tanak sloj zemlje na vrhu lokaliteta i „živa“ stijena na već 30-40 cm dubine.

Najveći kvantitet i kvalitet arheološkog materijala ustanovljen je u sondi 4., iskopanoj podno velike stijene, na istočnoj strani Griča. Sonda 4., iskopana do prosječne dubine od 1,5 m, je obilovala različitim oblicima arheološkog materijala: fragmentima keramike različitih veličina, debljina i oblika, kamenim odbicima, kostima životinja i tragovima vatre. Količina pronađenog materijala i različiti dijelovi posuda (drške, obodi, dna i zidovi) govore, u prilog tezi, da su ljudi duži period boravili na ovom prostoru i koristili ovaj lokalitet (grič i potkapine oko njega) kao svoje sklonište i boravište u određenim vremenima.

Naročito treba istaknuti fragmente keramike sa ukrasima u vidu ravnih ili valovitih linija, trouglova, spirala, tačkica i sl. Preliminarna analiza izvršena od strane arheologa ovaj materijal svrstava u kulturu Vis-Pivnica i Srednjobosansku grupu kasnog bronzanog doba. (okvirno 1000 -800 god. p.n.e) 

Pronađeni materijal će u narednom periodu biti detaljno obrađen i analiziran, a rezultati istraživanja će potom biti prezentirani u vidu izložbe i kataloga. Planirana je i potpuna rekonstrukcija nekoliko bolje sačuvanih i bogatije ukrašenih posuda.