Fundus JU Muzej Tešanj obuhvata četiri zbirke, muzejsku biblioteku i fototeku. Muzejski predmeti su uredno akvizirani, evidentirani, obrađeni i zaštićeni. Muzejski i bibliotečki fond je u zavisnosti od svoje prirode upisan u inventarnu knjigu odgovarajuće zbirke, fototeke ili knjigu inventara biblioteke. 
 

HISTORIJSKA ZBIRKA

Historijska zbirka je prva formirana zbirka u Muzeju Tešanj. Sastoji se od pečata, hladnog i vatrenog oružja, vojnih uniformi, karti i dokumenata. U okviru ove zbirke formirana je orjentalna zbirka i zbirka plakata kao podzbirke.

Predmeti historijske zbirke su nakon akvizicije upisani u ulaznu knjigu, obrađeni, upisani u inventarnu knjigu i izloženi u stalnom postavu ili uredno odloženi u depo. Muzealije historijske zbirke obuhvataju period iz novog vijeka i savremenog perioda.
 
Voditelj zbirke: Mensura Mujkanović, kustos historičar
 

 

Pletena pancirna košulja iz kasnog srednjeg vijeka

ARHEOLOŠKA ZBIRKA

Arheološku zbirku čine: ostaci rimske opeke, obluci, šiljci, strelice, ulomci keramike, metalne potkovice, kosti, čavli, keramičke posude i drugi predmeti. Ovaj arheološki materijal porijeklom je sa starog grada Tešnja, i trenutno se nalazi na konzervaciji u Zemaljskom muzeju BiH. Od njega će biti formiran stalni arheološki postav koji će svoje mjesto naći u Kapetanovoj kuli na starom gradu.

 

 

 

ETNOLOŠKA ZBIRKA

Etnološka zbirka je novoformirana zbirka u JU Muzej Tešanj. Čine je predmeti materijalne i duhovne kulture porijeklom iz ovoga kraja. Najveći dio predmeta je nabavljen poklonom građana naše opštine i otkupom. Ti predmeti će naći svoje mjesto u budućem stalnom etnološkom postavu izloženom na katu Eminagića konaka.

    


NUMIZMATIČKA ZBIRKA

Numizmatička zbirka sastoji se od kovanica i papirnog novca. Ima ukupno 237 inventarnih jedinica. Zbirku čine rimske kovanice, kovanice srednjovjekovne bosanske države, osmanske kovanice i novčanice, austrougarske novčanice i kovanice, kovanice i novčanice Kraljevine SHS i Kraljevine Jugoslavije, novčanice NDH, novčanice i kovanice DFJ i FNRJ, kovanice i novčanice SFRJ, novčanice RBiH. Novac u zbirci je originalan, osim replike četverostrukog zlatnog dukata prvog bosanskog kralja Tvrtka I Kotromanića.

                                       replike četverostrukog zlatnog dukata prvog bosanskog kralja Tvrtka I Kotromanića.

FOTOTEKA

Fototeka JU Muzej Tešanj formirana je u junu 2011. godine, i obuhvata zbirku pozitiva. U začetku je svog formiranja i broji svega 61 inventarnu jedinicu. Obuhvata fotografije zbirki, povremenih izložbi i historije Tešnja u socijalističkom periodu.


MUZEJSKA BIBLIOTEKA

Stručna muzejska biblioteka vodi se od polovine 2010. godine i trenutno broji 485 bibliotečkih jedinica. Bibliotečki materijal je prikupljen poklonom, razmjenom i otkupom.   Biblioteka je podijeljena prema oblastima, stručnoj i općoj literaturi. Stalno se dopunjava novim naslovima. Posjeduje neke od stručnih i naučnih časopisa:

Glasnik Zemaljskog muzeja BiH, Sarajevo

Naše starine, časopis Zavoda za zaštitu spomenika kulture Bosne i Hercegovine

Prilozi instituta za istoriju, Sarajevo

Arhivska praksa, Tuzla

Godišnjak Centra za balkanološka ispitivanja ANU BiH, Sarajevo

Glasnik Udruženja muzejskih radnika Republike Srpske, Banja Luka

Balkanske čakije i noževi, Tarik Kožo 

balkan arms 12345678 Large
876432 Large DSCN0006 Medium

Bibliotečka građa je dostupna učenicima, studentima i građanima naše opštine, kao i posjetiocima našeg muzeja radnim danima od 8.30 do 15 sati. Biblioteka je zatvorenog tipa tako da se građa ne može iznositi.  Voditelj biblioteke :
Mensura Saltagić, prof.hist.

 

Follow Us

Share This

Radno vrijeme i cijene ulaznica za posjetu Muzeju Tešanj

Radno vrijeme sjedišta Muzeja Tešanj 
(svakim radnim danom od 07:30 do 15:30)

 DEPANDANSI

 -Stari grad Tešanj radno vrijeme u ljetnom periodu/sezoni(april-oktobar)
(svakim danom od 08:00 do 20:00) 
Cijene ulaznica: 
do 30 osoba po 2 KM
grupa preko 30 osoba po 1 KM

 -Eminagića konak radno vrijeme u ljetnom periodu/sezoni(april-oktobar)
(od ponedjeljka do petka od 09 do 17)
(vikendom po pozivu na brojeve 061 538 204 i 061 692 889)
Cijene ulaznica: 
do 30 osoba po 2 KM
grupa preko 30 osoba po 1 KM

 Depandansi u zimskom periodu
Po pozivu (na brojeve 061 538 204 i 061 692 889) svakim danom u periodu od 10:00 do 18:00